מילון מושגים

מילון מושגים

אי גילוי
אי – מסירת פרטים של דבר אותו המצהיר היה חייב לגלות לצד השני. אלה הם פרטים
שמבוטח צריך לגלות למבטח משום שהם בעלי אופי מהותי וידיעתם יכולה לשנות את
החלטת המבטח בקשר לקבלת המבוטח לביטוח בכלל, או לקבלתו בתנאים מסוימים.
כאשר אנו מבצעים עבור המבוטח את ההתקשרות מול הגוף המבטח אנו מוודאים מול המבוטח
בנוגע למצבו הבריאותי ומביאים לידיעתו את החשיבות של הצהרותיו. אי גילוי יכולה להוביל
להתנערות\ביטול הפוליסה ע"י חברת הביטוח בעת מקרה ביטוח.

איזון אקטוארי לקרן פנסיה
ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי
הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן
נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות.
במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות
עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. כאשר אנו בוחנים עבור מבוטחינו וממליצים
לו על בחירת קרן פנסיה איזון אקטוארי הינו מדד שאנו מציגים למבוטח כחלק מהשיקולים
בבחירת הקרן הטובה ביותר עבורו.

בעל הפוליסה
אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל
הפוליסה. בעל הפוליסה מתחייב בתשלום הפרמיות לביטוח והוא בעל הזכות לתת הוראות
לשינויים בפוליסה.

גבול אחריות
סכום שנקבע בהסכמה מראש בין חברת הביטוח לבין המבוטח הקובע את הסכום המרבי
שתשלם החברה בגין האחריות החוקית של המבוטח (בא לידי ביטוי בביטוחי חבויות כגון:
ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית).

גילוי נאות
טופס המצורף להצעת הביטוח וחתום ע"י המבוטח ובו תקציר פרטי הביטוח (סכומים, אחוזי
הפרשה, הון / קצבה וכו')
דמי ניהול מהחסכון המצטבר
סכום המנוכה החסכון המצטבר בגין ניהול ההשקעות על פי שיעור קבוע בתנאי הפוליסה

דמי ניהול מפרמיה
סכום המנוכה מדי חודש מהפרמיה בהתאם לתנאי הפוליסה

החרגה רפואית
הגבלת ליקויים בריאותיים או בעיות רפואיות שעבורם או עבור מצב הנובע מהם, הפוליסה
אינה מקנה כיסוי ביטוחי.
סייגים

השתתפות עצמית
הסכום הראשוני מכל נזק אותו נושא המבוטח על עצמו

התיישנות
תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

חיתום
בדיקת הסיכון המוצע בהצעת הביטוח וסיווגו על פי דרגת חומרתו. תוצאות החיתום עשויות
לקבוע את נכונות המבטח לקבל את המבוטח בתנאים מסוימים או לדחותו

חריג
בכל פוליסה קיימים חריגים / סייגים המגדירים מה אינו מכוסה על פי תנאי הפוליסה
משתנה בין סוגי הביטוח.

מוטב
המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או
האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב
בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב. המוטב נקבע על ידי בעל הפוליסה שרשאי לשנותו בכל
עת במהלך חיי הפוליסה.

מוטב בלתי חוזר
גוף או אדם הרשומים בפוליסת ביטוח חיים כמוטבים, ונקבעו בקביעה בלתי חוזרת, דהיינו –
לא ניתן לשנות רישום זה ללא אישורם בכתב, בניגוד למוטב רגיל שבעל הפוליסה יכול
לשנותו על פי רצונו מעת לעת.

מסלול השקעה
האופן בו מושקעים כספי החוסך בהתאם לבחירתו, מתוך מגוון מסלולי השקעה. פרוט
מדיניות ההשקעות של כל אחד מהמסלולים המוצעים בתוכניות המאפשרות בחירה, קיים
בתנאים הכלליים של התוכניות השונות.

מצב רפואי קודם קיים
מצבו הרפואי של מבוטח, שקדם לתחילת הביטוח. קיימות הגדרות שונות למצב רפואי קיים
על פי סוגי הפוליסות השונים.

מקרה ביטוח
מקרה בלתי צפוי אשר בהתקיימו מקנה למבוטח זכות לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

משיכה שלא כדין
משיכת כספים מקופת גמל שלא ע"פ הוראת התקנות. משיכה כזו חייבת בתשלום מס.

פיצוי
סכום ביטוח מוסכם מראש שישולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח.

פנסיה
תשלומים תקופתיים הניתנים לעובד שכיר לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר
פרישתו החלקית ממנה, מפאת גיל, או במקרה של נכות, או מחלה או אירוע מוסכם אחר או
לשאירי העמית לאחר פטירתו.

פנסיית שארים
הסכום החודשי המרבי שיקבלו שאריו של עמית שנפטר, מקרן הפנסיה בה היה מבוטח.
גובה פנסיית השאירים נקבע עפ"י תקנון הקרן.

פרמיה
דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

ריסק זמני
מתן אפשרות למבוטח שפרש מעבודתו וטרם מצא מעסיק חדש שימשיך עבורו את התוכנית
הפנסיונית, לשלם עלות כיסויים ביטוחים בלבד. באופן זה ניתן להבטיח כיסוי ביטוחי מלא
ובה בעת לשמור על התוכנית הפנסיונית. בדרך כלל ניתן לבצע הסדר זה לתקופה שאינה
עולה על שנה.

שחרור מתשלום פרמיות
ביטוח נוסף המשחרר את המבוטח מתשלום הפרמיות בגין פוליסת ביטוח החיים, במקרה
של אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

תביעה
דרישה לתשלום נזק או אובדן על פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על
ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או על ידי צד שלישי, שפגע בו מבוטח.

תגמולי ביטוח
סכום הכסף שיש לשלם על פי חוזה ביטוח, בקרות מקרה הביטוח, על פי תנאי הפוליסה.
תגמולי הביטוח אפשר שיהיו מלאים או חלקיים, והם מוגבלים בסכום הביטוח הנקוב
בפוליסה.

תוספת חיתומית
תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין מצב בריאות לקוי, בגין מקצוע או תחביב מסוכנים
מהרגיל וכדומה.

תקופת אכשרה
תקופה רצופה המתחילה במועד תחילת הביטוח או חידושו והנקובה בתנאי הפוליסה או
תקנון קרן הפנסיה לפי העניין. בתקופה זו המבטח אינו מחויב בתשלום תגמולי ביטוח בגין
מקרה ביטוח שהתגבש בה, הכל בהתאם לתנאי הפוליסה או תקנון הקרן.

תקופת הביטוח
התקופה שבה תקפה הפוליסה והכיסוי הביטוחי על פי הנקוב בדף פרטי הביטוח.

תקופת המתנה
תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח (ולאחר תום תקופת האכשרה) ובסיומה זכאי
המבוטח לקבלת תגמולי הביטוח. משך תקופת ההמתנה מפורט בפוליסה ובנספחיה.

מאמרים נוספים :